ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകള്‍

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്...
 1. ഭഗവദ് ഗീത- 1993 (സംസ്കൃതം)
 2. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ-1983 (സംസ്കൃതം)
 3. അഭിയാന്‍-1962(ബംഗാളി) 
 4. കാഞ്ചന്‍ജംഗ-1962 (ബംഗാളി)
 5. തീന്‍ കന്യ-1961(ബംഗാളി)
 6. ദേവി-1960 (ബംഗാളി)
 7. അപുര്‍ സന്‍സാര്‍-1959 (ബംഗാളി)
 8. ജല്‍സാഘര്‍-1958 (ബംഗാളി)
 9. പാരശ് പത്ഥര്‍-1958 (ബംഗാളി)
 10. അപരാജിതോ-1956 (ബംഗാളി)
 11. പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി-1955 (ബംഗാളി)
 12. ഉഡാന്‍-2010 (ഹിന്ദി)
 13. റെയിന്‍ കോട്ട്-2004 (ഹിന്ദി)

No comments:

Post a Comment